Thea Bonnemann

Bestyrelsesmedlem 2023-2024

læser geoscience

thea@sr.au.dk

Sofie Hillgaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2023-2024

læser medicin

hillgaard@sr.au.dk

Studenterrådet i bestyrelsen på AU

Universitetsbestyrelsen udgør ét ud af 3 organer på AU, hvor studerende er repræsenteret. De andre to er studienævnene og de akademiske råd. Mens studienævnene varetager de enkelte uddannelsers interesser, såsom pensum, undervisning og eksamener, varetager de Akademiske Råd en vejledende rolle for dekanerne på de forskellige fakulteter – her diskuteres mere overordnet fakulteternes planer for uddannelse og forskning.

Bestyrelsen er AU’s øverste myndighed, og varetager de store, langsigtede planer for AU’s virke som uddannelsesinstitution. Det kan være alt fra klimahandleplaner og AU’s overordnede økonomi, til byggeplaner af nye campusser og oprettelse af nye fakulteter.

I bestyrelsen sidder i alt 11 medlemmer. 5 af bestyrelsens medlemmer kommer fra AU, hvoraf 2 medlemmer er studerende, og 3 er ansatte. De resterende 6 medlemmer er eksterne medlemmer. Det vil sige at de ikke er tilknyttet AU, men at de kommer fra erhvervslivet, den offentlige sektor eller andet. De eksterne medlemmer er ofte ansat efter det formål, at bestyrelsen får en bred vifte af kompetencer.

Det er de studerendes opgave i bestyrelsen, at varetage studerendes interesse i de konkrete sager som behandles på møderne, og de studerende skal ligeledes anfægte problemstillinger på bestyrelsesmøder, som har relevans for studerende. 

De to nuværende studerende bestyrelsesmedlemmer, Thea og Sofie er valgt fra Studenterrådet, og repræsenterer derigennem den brede studentermasse. Gennem Studenterrådet har de adgang til at tale med de studerende helt lokalt på de forskellige studier, for at høre hvilke holdninger skal bringes ind i universitetsbestyrelsen.